Meer rendement uit uw bedrijfsorganisatie

Gebruik van procesbeschrijvingen

Procesbeschrijvingen geven een nadere verdieping van elk proces van een procedure. Hierin kunnen de meest belangrijke controles en / of activiteiten uiteen worden gezet, zodat elke medewerker weet hoe een proces uitgevoerd dient te worden.

Procesbeschrijvingen maken eenvoudig duidelijk:

– Welke input er nodig is om het proces uit te voeren
– Hoe de werkinstructie is voor een bedrijfsproces, met:

. Controles
. Taken
. Verantwoordelijkheden / bevoegdheden
. Te gebruiken software programma’s
. Wat, waar en hoe documenten gearchiveerd dienen te worden
. Hoe hulpmiddelen gebruikt dienen te worden

– Onder welke randvoorwaarden het bedrijfsproces uitgevoerd dient te worden.
– Wat er na het uitvoeren van het proces aan output opgeleverd dient te worden.